ማየኣ ציון

ማየኣ ציון

እዚ ማእከል ሃገራውያን ተወለድቲ ብሄረ ትግርኛ ማሕበር የሕዋት ኣግኣዝያን ማየኣ እዩ

መረዳእታ ኤርትራን ኤርትራውነትን
▶️ህግደፍ ንኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ከይበታተኑ ደንጊጹ ዘይኮነ ኤርትራውነት ዝብሃል መንነት ክስራሕ ዝተጀመረ ፖሮጀክት ህግደፍ ኣሰር ኣሰሩ ክስዕብ ምዃኑ ስለ ዝተረድአ እዩ:እምበር ኢትዮጵያ ኢልካ መንነት ወይ ስጡም ማሕበረ ሰብ ውን የለን። እዛ ንሪኣ ዘለና ኢትዮጵያ ብብዙሓት ማሕበረ ሰብ ዝቆመት እያ ንኣብነት ዝኣክል ኦሮሞ ሃገር እዮም ኣምሓራ ሃገር እዮም :ወላይታ :ሲዳማ :ዓፈር ወዘተ ብዙሓት ኣለው ።
▶️ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግርኛ ከስርጾ ዝጸንሐን ዘሎን ሓድሽ ምህናጽ ሃገራዊ መንነት ምህንድስና ህግደፍ: “ኤርትራውነት” ንምስራሕ ዝተገብረ ሴኩላር ንትግርኛ ጥራይ እዩ ተጌሩ። ቅድሚ ህዝባዊ ግንባር ምምስራቱ ባዕዳውያን ወረርቲ ኢትዮጵያን ኣስላም (ጀብሃ) ብሓሳብን መስዋእትን መሪሕነት ትግርኛ ማሕበር 7 ትኩእ የሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ ወልዳይ ግደ መሪር ዋጋ መስዋእቲ ከፊልና ኢና።
▶️መረዳእታ ኤርትራን ኤርትራውነትን
እዚ ክልተ ዝተፋላለየ ኣዳናጋሪ ሓሳብ ወይ ስያመ ።
ኤርትራ እንተ,ኢልና ብቐጥታ ምስ,ታ ልእላዊት ሃገርና ዝተሓሓዝ እዩ። እዚ ነቲ ግዝኣታዊ መርየትና ይውክል ዩ
ተባሂሉ ዝተረቑሐ ስያመ ኤርትራ ዝብል ስም እዩ ። እዚ ሰያመ,ዚ ብመግዝታዊ ዝለገበ ድኣምበር መበቆላዊ ስም መርየትና ኣይኮነን ። ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጥልያን 1882 ብዓሰብ ብምእታው ኣብ 1890 ድማ ንብምልታ ሃገር ብምቁጽጻር ። መጸ ኽኣ መንድዓት ኤርትራዊ ግሪኻዊ
መግዛእታዊ ስም ።
ኤርትራውነት እንታይ ዩ ? ካበይ ዝፈለቐ ስያመ እዩ ? ኤርትራዊ ኤ ኤርትራውያን ኢና ድሓር ከ ➛➛➛ ኤርትራዊ ኤ ኢልካስ
ናይ መን ታሪኽን ቋንቋን ባህልን ልምድን ኢኻ ከተዘንቱ ?
ኤርትራውነት ብሰሪ ኤርትራ ዝብል ስም ዝለገባ ሃገርና
ነቶም ነበርቲ ደቂ ሃገር ተፈሪድና ናይ ኣሽሓት መለለዩ መንንትና ሓዲግና ናብ ኤርትራውያን ኢና ዝብል ፋንታዚ ስያመ ክንርዕም ክስርሓሉ ጸኒሑን ኣሎን።
እዚ ድሕሪ ምእታው ጥልያን ሃገርና በቲ ዘለዋ ናይ ኣቀማምጣ ኣገዳስነት #strategy ብምዃና ነዚ ጥንታዊ መንነትና ስም ሃገረ ኣግኣዚት ብውዲት ዩ ተጌሩ መንነቶምን ታሪኾምን ክርስዑ ተኾይኖም ሓድሽ መለለዪ ስያመ ክህቡና መሪጾም
እዚ ኽኣ ካብ ጥንታዊ ናይ ግሪኽ ከም ቤተ መዘክር #ኤርትራ ዝብል መዚዞም ኣሰኪሞምና ። ምስ,ቲ ናይ ሽዑ መራሒ ኢትዮጵያዊ ምለሊኽ መረብ ምላሽ ዝብል ዝነበረ : ፈልዮም ኤርትራ ዝብል ሰየምዋ ።
ስለዚ ኣብዛ ሃገር ዘሎ ዝጭበጥ ዝድህሰስ መንነት ህዝበ ግእዝ ታሪኽ ህዝቢ ትግርኛ እዩ ። ከም ሃገር ዘንቀሳቕሳ ዘሎ ። ዝኾነ ዓይነት ንጥፈታት 90% ብ,ብሄረ ትግርኛ
እዮም ዝዕመሙ ። ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ተሪእና ትግርኛ ዩ ቀላሲ። ዋላ ውን ታሪኽ ተሪእና ኣብ ምውሓስ እታ ሃገር ብሄረ ትግርኛ እዩ ማጆሪቲ ዝለዓለ እጃም ዘለዎ! ግን ኣይንገሮን ዩ ስለምንታይ? ዳታ ክንገሮ ተኾይኑ ኤርትራውነት ብዋጋ ህዝቢ ትግርኛ ይህነጽ ከም ዘሎ ክፈልጥ እዩ: ህዝብና ምኽንያቱ ዝኽፍሎ ዘሎ ዋጋ ተዓጻጻፊ ካልኦት ቐቢላታት እዩ ። ኩሎም ማሕበረ ሰብ ነናይ ባዕሎም ታሪኽን መንነትን ኣመጻጽኣን ሕሉፍ ዘመን ኣለዎም ። ገፋፊጥካ ኤርትራውያን ኢኹም ምባል ግን መተካእታ ባዕዳዊ ገዛኢ ካብ ምኻን
ዘፍልዮ የለን ምኽንያቱ በቲ ናቱ ዝኾርዓሉ ንኸይ ጽዋዕ ትኸልኦ ክሳብ ዝሃለኻ ።
ንሕና ከም ህዝበ ግእዝ (ትግርኛ) ልዕሊ ናይ 3000 ዓመታት ታሪኽን መንነትን ዘለና ከምዃና መጠን እዚ ሕጂ ብኤርትራውያን ንፍለጠሉ ወይ ንኾርዓሉ ዘለና ኤርትራዊ መንነት ኣብታሪኽና ዘሐፍር ኣነዋሪ ሓተላ ታሪኽና ምዃኑ ንማንም ክስቆሮ ይግባእ። ነዚ ዘሐፍር መጸውዒ ምዃኑ ዝተረድአ #ማየኣ ለይትን ቀትርን ኣብ ምንቃሕ ህዝብና
ይሰርሓሉ ኣሎ ሞ ምግንዛብ ምስትውዓል ይሃልወና ።
ሃገርና ድማ ሃገረ #ካህናትን #ቅዱስ #ህዝብን እያ።

https://youtube.com/channel/UCmvSiJ_jvRSrUL9Rzvnw4hQ